ชื่อ - นามสกุล
Role
อายุ
Skills
ประสบการณ์
:
:
:
:
:
กิตติพล กายสิทธิ์
Web App Developer, Tester
29 ปี
Java, .Net, PHP, MySQL Database, QC, QA, Testing Framework
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ผู้ผลิตนม ตรา ไทย-เดนมาร์ค)
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เอทีเทคโนโลยี จังหวัดน่าน
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Web Gain Soft Corporation MySQL Partner (Thailand) Co., Ltd.
- QC, QA, Tester