ชื่อ - นามสกุล
Role
อายุ
Skills
ประสบการณ์
:
:
:
:
:
อิสระ เสียงไพเราะ (GOLF)
Dot Net Web/Win App Developer
24 ปี
Develop (VB.Net,VC.Net(C#),Ajax,Java), PL/SQL, Crystal Report , Photoshop Cs3
CDS Solution Co,Ltd.
- Application Developer

J Soft Development Ltd.
- Researcher in the area of Public Key Infrastucture

บริษัทเบจญพร กรุ๊ป นักศึกษาฝึกงาน ฝ่าย IT
- นักศึกษาฝึกงาน ฝ่าย IT

Web Gain Soft Corporation MySQL Partner (Thailand) Co., Ltd.
- Software Engineer (.Net win/web Application Developer)