เรา WG-SOFT ได้ให้ความสำคัญต่อ Quality ของ Software ที่เราผลิต เราจึงได้จัดตั้งส่วนของ Software Testing ขึ้นมาโดยมี Processes ดังต่อไปนี้
การทดสอบซอฟแวร์ (อังกฤษ: Software testing) เป็นกระบวนการเพื่อช่วยให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนามี ความถูกต้อง, ความสมบูรณ์, ปลอดภัย, และมีคุณภาพที่ดี

การทดสอบ เป็นกระบวนการทดลองใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีแนวทาง โดยใช้ความรู้ทางด้านเทคนิค เพื่อให้สามารถระบุหรือค้นหาความผิดพลาด(error)ของซอฟแวร์ที่อาจจะซ่อนอยู่ให้ปรากฏออกมา และสามารถระบุถึงแนวทางการเกิดปัญหา พร้อมสมมุติฐานของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้

แนวทางการทดสอบ แนวทางการทดสอบมีหลายวิธีการ แนวทางหนึ่งที่สามารถทำได้ดีคือ กระบวนการตั้งคำถามต่อซอฟต์แวร์ เพื่อดำเนินการทดสอบและประเมินตัวซอฟต์แวร์ ว่าสามารถตอบคำถามที่ตั้งไว้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่
รูปแบบการทดสอบของ WG-SOFT
  • Unit test - เป็นการทดสอบในระดับ function call เพื่อเป็นการยืนยันการทำงานระดับย่อยที่สุดว่าทำงานได้ถูกต้อง เป็นการทดสอบโดยโปรแกรมเมอร์ผู้เขียนโค๊ด
  • Integration test - เป็นการทดสอบการเชื่อมต่อส่วนย่อยๆ(Component หรือ Module)ที่นำมาประกอบกัน ให้ได้ซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์
  • System test - เป็นการทดสอบการเชื่อมต่อหรือติดต่อสื่อสารกันระหว่างซอฟต์แวร์ หรือระบบอื่นๆ
  • Acceptant test - เป็นการทดสอบโดยผู้ใช้ (End user) หรือโดยลูกค้า เพื่อดูว่าซอฟต์แวร์ทำงานถูกต้องตามต้องการหรือไม่
  • Usability test - เป็นการทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์โดยผู้เชียวชาญส่วนติดต่อผู้ใช้ ว่าใช้งานได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย หรือไม่
ขั้นตอนการทดสอบของ WG-SOFT
ขึ้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์นั้นส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับระเบียบวิธีการทำงานของแต่ละองค์กรหรือทีมงานในแต่ละแห่ง ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวแน่นอน แต่สามารถระบุอย่างคร่าวๆได้ดังนี้
1. วิเคราะห์ความต้องการ
2. จัดทำแผนงานการทดสอบ
3. จัดทำแนวทางการทดสอบ
4. ทดสอบจริง
5. รายงานผลการทดสอบ
6. ทดสอบผลจากการแก้ไข